phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Anunț cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. ,,Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centru”

21 mai, 2021

Consiliul de Administrație al Întreprinderii de Stat ,,Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centru”, în corespundere cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Hotărârea Guvernului nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și altor acte normative, anunță inițierea concursului pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. ,,Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centru”.

Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ,,Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centru”, aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 220 din 21.05.2021. Regulamentul poate fi accesat la următoarea pagină web: www.app.gov.md.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 07.06.2021, ora 13:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat ,,Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centru”, vor fi depuse la sediul întreprinderii: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă nr. 100, bir.4, secretarului Consiliului de Administrație, dlui Sandulescu Stanislav.

Persoana de contact:

Secretarul Consiliului de Administrație, Sandulescu Stanislav

Nr. tel. serv. +373 (22) 422253

Nr. tel. mob. +37369010412

e-mail: nistrucentru@gmail.com

Dosarul conform cerințelor, poate fi depus în intervalul orelor de serviciu 10:00 -13:00, în zilele de  luni - vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare (nelucrătoare).

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:

1) cunoaște limba română;

2) deține studii superioare sau echivalentul lor;

3) a activat în funcții de conducere cel puţin 4 ani;

4) a desfășurat activități de implementare a cel puțin 2 (două) proiecte naționale sau internaționale in domeniul de specialitate (mediu, resurse acvatice);

5) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

6) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

7) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

8) nu este condamnată, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupţie, care cade sub incompatibilitățile şi restricțiile prevăzute la art. 16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Cunoașterea unei limbi de circulație internațională prezintă un avantaj.

Atribuții:

Administratorul va conduce activitatea curentă a Î.S. ,,Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centru”, va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a Întreprinderii, având următoarele atribuții de bază:

a) va reprezenta interesele întreprinderii în raport cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept;

b) va asigura integritatea, valorificarea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;

c) va încheia contracte, va elibera procuri, va deschide conturi în bănci, va angaja personalul întreprinderii;

d) va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii;

e) va prezenta trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii;

f) va prezenta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;

g) va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;

h) va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;

i) va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de administrație.

Drepturi și obligații:

Drepturile și obligațiile Administratorului Î.S. ,,Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centru ”, vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, care va fi încheiat între Administrator și Fondator, în persoana Agenției Proprietății Publice.

 Termen de contractare:

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul de individual de muncă cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.

Remunerare:

Administratorul Întreprinderii de Stat ,,Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centru” va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Fondator (Agenția Proprietății Publice), ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Condițiile de remunerare vor fi stabilite în Contractul individual de muncă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

1) scrisoarea de motivare şi viziunea privind eficientizarea activităţii economico-financiare a Întreprinderii;

2) curriculum vitae (CV);

3) copia buletinului de identitate;

4) copia diplomei de studii;

5) referințe profesionale (nu mai puţin de două);

6) cazierul judiciar;

7) declaraţia privind evaluarea competenţei şi adecvării persoanei înaintate în funcţia de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament;

8) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

9) certificatul care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională (dacă există);

 Lista actelor normative, în baza cărora se vor formula subiectele pentru proba de interviu:

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 3. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997;
 4. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 5. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 6. Legea apelor nr. 272/2011;
 7. Legea nr. 121/2007 privind administrarea și dezetatizarea proprietății publice;
 8. Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 9. Legea integrității nr. 82/2017;
 10. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 11. Hotărîrea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat și al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului;
 12. Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică;
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate;
 15. Hotărîrea Guvernului nr. 480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
 16. Hotărîrea Guvernului nr. 351/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat;
 17. Hotărîrea Guvernului nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane;
 18. Hotărîrea Guvernului nr. 949/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apa;
 19. Hotărîrea Guvernului nr. 881/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă;
 20. Hotărîrea Guvernului nr. 491/2019 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor”;
 21. Hotărîrea Guvernului nr. 894/2013 cu privire la organizarea şi funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința special a apei.

Notă:

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 


Anexe

Regulament concurs

17,251 KB