phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de stat ”Poșta Moldovei”

31 martie, 2021

 Consiliul de administrație al Î.S. ”Poșta Moldovei”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și altor acte normative în vigoare, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. ”Poșta Moldovei”.

Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al  Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”, aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 37 din 16.02.2021.

Regulamentul poate fi accesat pe pagina web: www.posta.md și www.app.gov.md.

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este data de 16 aprilie 2021, ora 16:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. ”Poșta Moldovei” vor fi depuse la sediul întreprinderii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, mun. Chișinău, MD-2012.

Persoane de contact:

Secretarul Consiliului de Administrație: Lidia Cherdivară

Telefon de contact:  022 251 225, 079924271

e-mail: lidia.cherdivara@posta.md

Documentele pot fi depuse în intervalul orelor de lucru: luni - vineri, ora 08:00 -17:00 (cu excepția pauzei de masă 12:00 – 13:00 și a zilelor de odihnă și de sărbătoare).

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:

 1. este cetățean al RM;
 2. cunoaște limba de stat;
 3. deține studii superioare sau echivalentul lor în unul din domeniile: economic, juridic și management;
 4. a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 5. cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională utilizată de ONU (araba, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă) la nivel avansat (cel puțin B2);
 6. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Atribuții

Administratorul va conduce activitatea curentă a Î.S. ”Poșta Moldovei”,  va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a Întreprinderii, având următoarele atribuții de bază:

 1. va asigura integritatea, folosirea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;
 2. va reprezenta interesele întreprinderii în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept și acorda astfel de împuterniciri altor reprezentanți ai întreprinderii;
 3. va încheia contracte, elibera procuri, deschide conturi în bănci, angaja personalul întreprinderii;
 4. va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii;
 5. va prezenta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă trimestrială și anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii de stat, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;
 6. va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;
 7. va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de administrație;

Drepturi și obligații

Drepturile și obligațiile Administratorului Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” vor fi stabilite în Contractul de individual de muncă, care va fi încheiat între Administrator și fondator, în persoana Agenției Proprietății Publice.

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul individual de muncă cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.

Remunerare

Administratorul Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Fondator (Agenția Proprietății Publice) ținându-se cont de prevederile Hotărârii Guvernului 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1. scrisoarea de motivare;
 2. viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a întreprinderii;
 3. curriculum vitae (CV);
 4. copia de pe buletinul de identitate;
 5. copia de pe diploma de studii;
 6. referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 7. cazierul judiciar;
 8. declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate la funcția de administrator al întreprinderii de stat, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al  Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”;
 9. copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 10. certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 11. acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Lista actelor normative, în baza cărora se vor formula subiectele pentru proba de interviu:

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al Republicii Moldova;
 3. Codul Fiscal al Republicii Moldova;
 4. Codul Muncii al Republicii Moldova;
 5. Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 6. Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016;
 7. Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
 8. Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 9. Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
 10. Legea salarizării nr. 847/2002;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1457/2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 1254/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mărcile poștale, efectele poștale și ștampilele poștale speciale ale Republicii Moldova;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 351/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat;
 16. Hotărârea Guvernului nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate;
 18. Hotărârea Guvernului nr. 480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
 19. Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică;
 20. Convenția Poștală Universală, inclusiv modificările la aceasta;
 21. Alte acte normative în domeniul comunicațiilor poștale.

Notă:  Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S. ”Poșta Moldovei” până la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei și orei limită nu va fi examinat.


Anexe

Regulament concurs

857 KB

Declaratie privind evaluarea competentei si adecvarii persoanei

494 KB