phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Inapoi

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Director general al Societății pe acțiuni „RED-Nord”

10 martie, 2021

 

 Consiliul S.A. ,,RED-Nord”, conform prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,RED-Nord”.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „RED-Nord” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „RED-Nord” (se anexează), aprobat prin hotărârea Consiliului societății din 04.03.2021.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web oficiale: https://app.gov.md/  și https://rednord.md

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 26 martie 2021 ora 1600 .

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „RED-Nord”, vor fi depuse la sediul societății:  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la Secretarul Consiliului societății, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.

Persoana de contact:  secretarul consiliului Negru Maxim; tel. mobil 068084982;  adresa electronică: anticamera@rednord.md

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Director general va întruni următoarele cerințe:

  1. este cetățean al RM;
  2. cunoaște limba de stat;
  3. deține studii superioare sau echivalentul lor;
  4. a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
  5. cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională utilizată de ONU (constituie un avantaj);
  6. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
  7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  9. nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1. scrisoarea de motivare,
 2. viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;
 3. curriculum vitae (CV);
 4. copia de pe buletinul de identitate;
 5. copia de pe diploma de studii;
 6. referințe profesionale (cel puțin două);
 7. cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere prin care se declară lipsa antecedentelor penale;
 8. declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „RED-Nord”; 
 9. copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/ specialitate;
 10. confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională – constituie un avantaj;
 11. acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal și plasarea CV pe paginile web ale Societății și Agenției Proprietății Publice.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Anexe: 24 file.


Anexe

Regulament concurs

78 KB