MENU

Despre Agenție

Agenţia este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.

În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu organismele internaţionale.

Agenţia are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile administrării şi deetatizării proprietăţii publice, precum şi a parteneriatului public-privat, exercitînd, în numele Guvernului, funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite de cadrul normativ.

 

În domeniul privatizării proprietății publice de stat, de competenţa Agenției ține:

- întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, prezentarea lor Guvernului spre aprobare;

- examinarea proiectelor individuale de privatizare şi prezentarea lor Guvernului spre aprobare;

- organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de privatizare a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării şi încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a acestora;

- participarea la procesul de privatizare a terenurilor din domeniul privat al statului şi încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a acestora;

- organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de comercializare a bunurilor sechestrate ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor comerciale în care cota statului nu este mai mică de 25%, neincluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare;

- monitoringul şi supravegherea executării de către cumpărători a obligaţiilor asumate în contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor proprietate de stat, aplicarea de măsuri în vederea executării acestor obligaţii sau rezilierii contractelor, soluţionarea litigiilor în problemele privatizării;

- informarea potenţialilor investitori şi societăţii civile despre desfăşurarea procesului de privatizare şi rezultatele lui și alte competențe.

 

În domeniul administrării proprietăţii publice Agenția asigură:

- întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare, în baza propunerilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, prezentarea acestui proiect Guvernului spre aprobare şi înaintare în Parlament;

- generalizarea proiectelor de liste ale bunurilor proprietate publică a statului, ale lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse de către autorităţile publice centrale pentru concesionare sau pentru altă formă de parteneriat public-privat, precum şi a condiţiilor concesionării ori ale altei forme de parteneriat public-privat, prezentarea acestora Guvernului spre aprobare;

- exercitarea funcţiilor de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat;

- participarea la administrarea întreprinderilor de stat, a societăţilor comerciale cu capital de stat ori cu capital de stat şi privat, inclusiv în componenţa consiliilor;

- procurarea şi/sau schimbul, în temeiul unei hotărâri de Guvern şi în numele lui, a pachetelor de acţiuni (cotelor sociale) în societăţile comerciale cu capital privat ori cu capital public-privat;

- coordonarea activităţii legate de delimitarea bunurilor domeniului public şi bunurilor domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu legislaţia;

- administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă;

- adoptarea deciziilor privind preluarea în administrare a bunurilor proprietate a statului din administrarea economică a societăţilor comerciale fondate în procesul privatizării;

- ţinerea registrului patrimoniului public;

- generalizarea rapoartelor anuale privind administrarea proprietăţii publice, prezentarea lor Guvernului și alte atribuții stabilite de lege.