phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Direcția Evidența Patrimoniului Public și Direcția Planificare Analiză și Evaluare a Agenției Proprietății Publice au prezentat rapoartele de activitate pentru anul 2020

22 februarie, 2021

Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 Direcția Planificare Analiză și Evaluare  a recepționat spre examinare 1639 adresări de la autoritățile publice centrale/locale, alte entități publice, persoane juridice și fizice.

Referitor la reprezentarea intereselor Agenției Proprietății în procesul fondării, restructurării, reorganizării sau a lichidării întreprinderilor de stat, a societăţilor comerciale cu capital public sau majoritar public, menționăm că, urmare analizei situațiilor economico-financiare, ținând cont de genurile de activitate practicate, bunurile imobile și mobile deținute, eficiența managementului, pentru perioada imediat următoare DPAE a inițiat, în condițiile legislației, a procedurilor de reorganizare a 31 întreprinderi de stat (fuziune prin absorbție), care ulterior vor fi reorganizate în 11 societăți comerciale (3 societăți pe acțiuni și 8 societăți cu răspundere limitată, toate cu capital integral de stat).

Întru respectarea prevederilor Legii nr. 246/2017, valorificării eficiente a proprietății publice de stat și apărării drepturilor şi intereselor legitime ale statului, procedurile de reorganizare a întreprinderilor de stat în alte forme juridice de organizare, în anul 2021 vor fi intensificate.

Referitor la dividendele aferente cotei statului din societățile pe acțiuni şi defalcările a unei părţi din profitul net al întreprinderilor de stat, către DPAE au fost examinate adresările întreprinderilor de stat și au fost aprobate deciziile privind repartizarea profitului net obținut în anul 2019 și au fost îndreptate spre transferare către bugetul de stat, în termeni stabiliți, defalcările în mărime totală de 66 348 825,0 lei.

Concomitent relatăm că, în cadrul adunărilor generale ale acționarilor la care, prin exprimarea votului în calitate de acționar, au fost adoptate deciziile privind transferarea în bugetul de stat în termeni stabiliți dividende în mărime totală  de 105 270 329,0 lei.

În context, au fost îndreptate spre transferare în bugetul de stat mijloace financiare în valoare totală de 171 619 154,0 lei.    

În scopul asigurării perfecționării cadrului normativ în domeniul de activitate, în perioada de raportare, DEMPP a elaborat și promovat 10 proiecte de hotărâri de Guvern și a  avizat 55 de proiecte de acte normative, inițiate de alte autorități publice centrale.

În scopul ținerii evidenței patrimoniului public, în subregistrele Registrului patrimoniului public, la situația din 01.01.2020, au fost înregistrate datele privind 28885 obiecte ale evidenței, conform prevederilor Regulamentului privind Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2008, și anume:

 date privind valoarea patrimoniului public al 2 968 instituții publice, inclusiv 551 instituții publice centrale, 2127 instituții publice locale şi 290  instituții publice medico-sanitare;

 date privind valoarea patrimoniului  public al 579 întreprinderi municipale şi 207 întreprinderi de stat;

 date privind valoarea acțiunilor (cotelor sociale) pentru: 80 societăți comerciale cu cotă de stat şi 53 cu cotă publică locală;

 date privind 366 bunuri proprietate de stat date în administrare economică societăților comerciale;

 date privind 62 parteneriate publice-privat;

 date pentru 25 883 bunuri imobile proprietate publică a statului.

În scopul înregistrării datelor veridice în Registrul patrimoniului public, datele aferente obiectelor evidenței au fost confruntate cu informația prezentată de autoritățile publice pentru anii precedenți și, după caz, cu datele din Banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile.

Pe parcursul perioadei de raportare la cererea organelor și persoanelor abilitate au fost perfectate și prezentate circa 73 extrase din Registrul patrimoniului public, referitor la 9 813 obiecte ale evidenței.

Au fost identificate și informate 49 întreprinderi municipale, referitor la obligativitatea efectuării auditului obligatoriu,  conform art. 19 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, fiind solicitată prezentarea rapoartelor de audit pentru plasare pe pagina web a APP.

În scopul asigurării transparenței informației pe portalul guvernamental al datelor deschise www.date.gov.md. şi www.app.gov.md, au fost plasate 10 seturi de date cu caracter public la situația 01.01.2020, în particular: privind patrimoniul întreprinderilor de stat/municipale; patrimoniul instituțiilor publice; privind societățile comerciale cu cotă publică; bunurile proprietate de stat date în administrare economică societăților comerciale; privind parteneriatele public-private.

În perioada de raportare au fost examinate 1 092 demersuri, fiind perfectate 312 răspunsuri și înaintate 237 de adresări către autoritățile administrației publice si agenți economici. Au fost elaborate 21 de Ordine cu privire la transmiterea bunurilor imobile și Actele de transmitere respective, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.901/2015.

Colaboratorii direcției au participat în Comisiile de inventariere şi delimitare a bunurilor proprietate de stat,  de transmitere a bunurilor imobile precum și în cadrul Grupurilor de lucru instituite în cadrul Agenției Proprietății Publice.

Pentru anul curent, DEMPP își propune asigurarea ținerii conforme a Registrului Patrimoniului Public și a accesului la informație prin plasarea datelor din Subregistre pe pagina oficială a APP; crearea sistemului informațional integrat de supraveghere a indicatorilor financiar-economici ai entităților economice cu cotă de stat administrate de Agenției; monitorizarea utilizării patrimoniului public din administrarea autorităților publice centrale și entităților cu cotă de stat.