MENU
Administrarea proprietății publice de stat
Administrarea proprietății publice de stat

Parteneriate publice - private și Concesiuni

 Direcția parteneriat public-privat este o subdiviziune a Agenției Proprietății Publice,  care  asigură coordonarea procesului de identificare a obiectivelor proiectelor de parteneriat public – privat de interes naţional, coordonează  parteneriatul public – privat la nivel naţional, precum și monitorizează modul în care se realizează parteneriatele  public – private.

    În activitatea sa,  Direcția parteneriat public-privat are următoarele atribuții:

 • coordonează iniţierea şi realizarea parteneriatelor public-private la nivel naţional, identifică potenţialele parteneriate public-private în baza informaţiilor transmise de partenerii publici şi facilitează contactele între aceştia şi potenţialii parteneri privaţi;
 • identifică obiectivele proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional şi elaborează cerinţe generale privind selectarea partenerului privat, condiţiile parteneriatului public-privat, înaintîndu-le spre aprobare;
 • celaborează şi propune spre aprobare lista bunurilor proprietate a statului şi lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse pentru parteneriatul public-privat;
 • elaborează şi propune spre aprobare setul de documente-standard (modele de cereri, oferte, comunicate informative etc.), precum şi procedurile- standard pentru asigurarea funcţionării parteneriatului public-privat; pune în aplicare, conform documentaţiei-standard, procedurile de selectare a partenerilor privaţi, diseminează cele mai bune practici şi recomandări în domeniul realizării parteneriatului public-privat;
 • monitorizează, evaluează şi exercită controlul asupra modului în care partenerii publici respectă procedurile de selectare a partenerilor privaţi, asupra realizării parteneriatelor publice-private;
 • înregistrează comunicatele informative şi documentele aferente procedurii de selectare a partenerilor privaţi, asigurînd plasarea acestora pe pagina web a Agenţiei;
 • colaborează şi acordă asistenţă autorităţilor administraţiei publice locale în vederea organizării parteneriatelor publice-private;
 • înregistrează şi publică pe pagina web a Agenţiei comunicatele informative şi cuprinsul documentelor aferente procedurii de selectare a partenerilor privaţi, precum şi  rezultatele finale ale procesului de selectare a partenerului privat;
 • asigură evidenţa, colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei din domeniul parteneriatului public-privat, ţine registrul parteneriatelor publice-private şi al riscurilor aferente realizării fiecărui parteneriat;
 • acordă partenerilor publici şi partenerilor privaţi asistenţa necesară în vederea aplicării corecte a Legii cu privire la parteneriatul public-privat;
 • identifică deficienţele şi barierele în calea realizării eficiente a parteneriatelor publice-private; înaintează propuneri pentru modificarea şi completarea actelor legislative şi normative privind parteneriatul public-privat;
 • acordă gratuit, la cererea oricărei persoane, consultaţii în domeniul parteneriatului public-privat şi asigură instruirea personalului partenerilor publici;
 • prezintă Ministerului Economieii şi Guvernului rapoarte anuale; publică analizele statistice privind proiectele de parteneriat public-privat, face propuneri pe marginea politicilor privind dezvoltarea parteneriatului public-privat;
 • solicită de la organele competente informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale;
 • acordă asistenţă Consiliului Naţional pentru Parteneriatul Public-Privat şi exercită funcţia de secretariat.