Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Cu privire la Proiectul de PPP privind reconstrucția terenurilor sportive ale Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv, din str. Alba Iulia, nr. 200/2, mun. Chișinău

Published on: Mon, 04/10/2017 - 11:17

a)      Primăria mun. Chișinău anunță intenţia de a stabili un raport de PPP cu un investitor privat pentru reconstrucția și operarea terenurilor sportive ale Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv, din str. Alba Iulia, nr. 200/2, mun. Chișinău.

b)     Denumirea partenerului public –Primăria municipiului Chișinău.

c)      Descrierea obiectului proiectului PPPlotul de teren proprietate publică a municipiului Chișinău, transmis în folosință Direcției Generale educație, tineret și sport  prin Decizia nr. 16/44 din 23.12.2004, care este parte componentă a terenului aferent Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv.

d)     Durata proiectului – maximum 49 ani.

e)      Procedurile de selectare a partenerului privatconcurs public într-o singură etapă. Procedura de desfășurare a concursului este descrisă în documentația standard.

f)       Modalitatea de obținere a documentației standard – Documentația standard poate fi obținută (solicitată) de la Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, pe adresa: Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 99, bir.20.  

g)   Taxa de participare la concurs  în valoare de 1000 MDL,  se achită de către ofertant până la data limită de depunere a ofertelor. Taxa de participare la concurs nu se restituie. Taxa de participare la concurs se va transfera la contur bancar.

Benficiar:Primăria mun. Chișinău.

MF- Trezoreria de Stat

c/f 1007601009484

cod IBAN:ND36TRPDAK142310A07229AB

codul băncii:TREZMD2X

banca:Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat.

h)   Garanţia pentru ofertă - Oferta trebuie să fie însoțită de o garanție bancara în valoare de 100 000 MDL. Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă, va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

i)Adresa și termenul-limită de prezentare a ofertelor – Ofertele completate în corespundere cu documentația standard se depun până la data de 7 iunie2017, ora 17:00 (ora locală a RM), pe adresa: Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, pe adresa: Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 99, bir.20.  Program: 8:00 – 17:00, zile de odihnă: sâmbăta, duminica. Ofertele care sunt primite cu întârziere vor fi respinse şi returnate nedeschise.

Ofertele pentru participare la concurs, perfectate în limba de stat se expediază prin poștă sau se înmânează persoanei împuternicite dePrimăria municipiului Chișinău, într-un plic sigilat, la care se anexează documentul care certifică plata taxei de participare la concurs și a garanției pentru ofertă.

Persoana responsabilă pentru recepționarea documentelor –   Gheorghiu Victor.

Insituția:Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău___________,

Adresa poștală:  Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 99.

Telefon: +373 22201607, mob. +373 6943983.

Adresa de e-mail: vgheorghiu@rambler.ru.    

 

j)     Cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă – La concurs pot participa persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, persoane fizice și juridice străine, asociații ale persoanelor juridice. Participanţii pot acţiona nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor, mandataţi conform legislaţiei RM. Datele care urmează a fi incluse în ofertă sunt specificate în documentația standard.

k)   Criteriile de selectare a ofertelor – Ofertele vor fi evaluate după criteriile stabilite în documentația standard.

l)     Locul și data deschiderii ofertelor – Ofertele vor fi deschise în incinta Primăriei mun. Chișinău, pe adresa: bd Ștefan cel Mare și Sfînt 83, bir. 15în cel mult 5 zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor.

m)Termenul de valabilitate a ofertei – 120 zile calendaristice din data termenului-limită de prezentare a ofertei.

n)   Termenul în care ofertanții sunt informați în privința rezultatelor concursului – partenerul public va informa ofertanții despre rezultatele concursului în termen de 3 zile calendaristice din ziua semnării procesului verbal respectiv de către Comisia de concurs.

 

o)      Modalitatea de repartizare a riscurilor – Riscurile aferente realizării concesiunii se vor repartiza după cum este reflectat în documentația standard.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda