Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Directorul Agenției Proprietății Publice, Dl Tudor COPACI, a susținut astăzi un briefing privind învinuirile lansate de Primăria mun. Chișinău

Published on: Tue, 02/21/2017 - 14:52

Agenţia Proprietăţii Publice în comun cu Ministerul Economiei îşi exprimă dezacordul pe marginea comunicatului de presă „Atac fără precedent asupra patrimoniului capitalei”,  publicat pe pagina web a Primăriei mun. Chişinău, pe data de 17.02.2017, ulterior preluat de posturile de mass media din RM, prin care se aduc acuzaţii nefondate APP precum că  a iniţiat exproprierea ilicită a peste 500 terenuri din fondul funciar municipal, aferente obiectivelor private şi consideră că informaţia lansată reprezintă o manipulare a opiniei publice.

Este de menţionat că Primăria mun. Chişinău şi Consiliul municipal  în comun cu Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare, prin acţiuni ilicite şi frauduloase a dispus trecerea în proprietatea mun. Chișinău, fără acordul titularului de drept (Guvernul RM), a terenurilor proprietate de stat din mun. Chişinău.

  În acest sens menţionăm că, în anul 2013, Parlamentul RM,  a delegat  atribuţiile de administrare a terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea  lor în locaţiune/arendă - Agenției Proprietății Publice  (art. 7 alin. (3) lit. f¹) din Legea nr. 121- XVI din 04.05.2007).  În acest sens,  întru realizarea prevederilor legale, în anul 2014, în urma solicitării APP,  Î.S.”Cadastru” a  remis lista terenurilor proprietate publică a statului RM aferente bunurilor imobile proprietate privată din mun. Chişinău.

În conformitate cu prevederile alin. 2) art. 4 din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, de domeniul privat al statului ţin terenurile aferente întreprinderilor de stat, alte terenuri care aparţin statului conform cadastrului funciar sau terenurile dobîndite de stat, dacă nu fac parte din domeniul public, iar statul Republica Moldova a dobîndit dreptul de proprietate asupra  terenurilor nominalizate din momentul  înscrierii acestora în registrul bunurilor imobile (art. 321 şi art. 449 al Codului Civil al RM).

În altă ordine de idei, în corespundere cu prevederile pct. 11 din Hotărârea Guvernului nr.1428 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente, proprietarii bunurilor imobile (clădiri, edificii, construcţii nefinalizate)  au avut  obligaţia, până la 1 iulie 2016, să legifereze posesia/folosinţa terenurilor proprietate publică a statului aferente construcţiilor private prin încheierea contractelor de locaţiune/arendă sau de vânzare-cumpărare. Astfel, în conformitate cu prevederile relevate, Agenţia Proprietăţii Publice,  în calitate de autoritate care administrează terenurile aferente bunurilor imobile proprietate privată, a înaintat  scrisori deţinătorilor de construcţii proprietate privată amplasate pe terenurile proprietate a RM şi a avertizat asupra necesităţii respectării prevederilor legale.

 Drept urmare, reieşind din răspunsurile recepţionate pînă la această etapă, APP a atestat multiple cazuri cînd terenurile proprietate a RM, fără acordul titularului de drept (Guvernul RM) au fost reînregistrate ca proprietate a mun. Chişinău  sau vîndute de către autoritatea publică locală.            

În corespundere  cu  prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007, de competența Guvernului  ţine adoptarea hotărârilor privind trecerea bunurilor proprietate de stat în proprietatea unității administrativ-teritoriale, iar în conformitate cu prevederileart. 8 alin. (2) al Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, transmiterea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului cu acordul consiliului local respectiv.

Prin urmare, în contextul normelor relevate, lipsește temeiul legal în baza căruia terenurile, proprietate publică a statului RM, au fost preluate unilateral în proprietate, transmise în locaţiune sau vândute de către municipalitate. În cazul de față nu există nici o hotărâre de Guvern privind transferul dreptului de proprietate al statului către mun. Chişinău. Acest fapt a determinat Agenţia Proprietăţii Publice să conteste acţiunile OCT Chişinău  de radiere, fără acordul titularului de drept, a dreptului de proprietate al Statului – Republica Moldova  asupra terenurilor nominalizate.

 

 

 

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda