Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Privind deetatizarea proprietății publice de stat în anul 2016, veniturile din privatizare și cheltuielile aferente procesului de deetatizare

Published on: Mon, 02/06/2017 - 09:11

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și actelor normative aferente executării legii, pe parcursul anului 2016 au fost desfășurate 3 runde de privatizare în cadrul cărora au fost puse în vânzare 68 bunuri proprietate publică de stat, inclusiv 28 pachete de acțiuni la licitații pe piața reglementată, 22 bunuri la concurs comercial, 17 bunuri la licitație cu strigare, 2 bunuri la concurs investițional. Drept rezultat, au fost privatizate 9 bunuri, inclusiv pachetele de acțiuni ale statului din 4 societăți pe acțiuni (S.A."Aeroport Catering"(100%), mun. Chişinău; S.A."Amelioratorul" (99,385%), or. Taraclia; S.A.“Magazinul Universal Central “UNIC” (85,45%), mun. Chişinău, S.A."Fabrica Vinuri "Vinăria-Bardar" (0,005%), r-nul Ialoveni, s. Bardar), 2 întreprinderi de stat (Î.S. “Întreprinderea de Reparare şi Exploatare Auto”, mun. Chişinău, str. Burebista, 17 și Î.S. “Centrul de Instruire și Producție”, mun. Chişinău, str. Pantelimon Halippa, 2) și 3 obiecte nefinalizate (Centru comercial, s. Dezghingea, UTA Găgăuzia; Club cu rețele inginerești, s. Horodiște, r-nul Călărași, Ambulatoriu, s. Codreanca, r-nul Strășeni).

În limita competențelor atribuite, în perioada de referință au fost monitorizate 72 contracte de parteneriat public-privat și concesiune, înregistrate în Registrul patrimoniului public. Au fost avizate studiile de fezabilitate pentru 19 proiecte de parteneriat public-privat; monitorizate 12 contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor proprietate publică de stat privatizate la concursuri; acceptată privatizarea a 29 încăperi nelocuibile date în locaţiune, încheiate 15 contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor aferente bunurilor proprietate privată, precum și alte activități conexe.

Pe parcursul anului 2016, a fost acceptată privatizarea bunurilor proprietate publică de stat în sumă totală de 341,6 mil lei. Până la finele anului 2016 în bugetul de stat au fost achitate mijloace financiare în sumă de 321,4 mil lei.

Cheltuielile aferente deetatizării și activităților postprivatizare au constituit 744,8 mii lei pentru contractarea serviciilor de evaluare a bunurilor supuse privatizării; achitarea serviciilor prestate de oficiile cadastrale teritoriale; deplasări în scop de instruire pe domeniile de competență ale Agenției și în cadrul grupurilor de lucru interministeriale la întreprinderile privatizate; dotarea tehnică, publicitatea comunicatelor informative privind desfășurarea deetatizării și rezultatele procesului; organizarea și desfășurarea atelierelor de instruire pentru reprezentanții autorităților administrației publice centrale și locale.

  

ИНФОРМАЦИЯ

о разгосударствлении государственной публичной собственности  в 2016 г., доходах от приватизации и расходах на  процесс разгосударствления  

 

В соответствии с положениями Закона № 121-XVI от 04 мая 2007 г. об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении и соответствующими нормативными астами, в 2016 г. было проведено 3 раунда приватизации, на которых было выставлено на продажу 68 объектов государственной публичной собственности, включительно 28 пакетов акций на аукционах на регулируемом рынке, 22 объекта на коммерческом конкурсе,          17 объектов на аукционах с молотка, 2 объекта на инвестиционном конкурсе. В результате было приватизировано 9 объектов, включая пакеты акций государства 4 акционерных обществ (A.О."Aeroport Catering" (100%), мун. Кишинэу; A.О."Amelioratorul" (99,385%),      г. Тараклия; A.О.“Magazinul Universal Central “UNIC” (85,45%), мун. Кишинэу, A.О."Fabrica Vinuri "Vinăria-Bardar" (0,005%), р-н Яловень, с. Бардар), 2 государственных предприятия (Г.П. “Întreprinderea de Reparare şi Exploatare Auto”, мун. Кишинэу, ул. Буребиста, 17 и Г.П. “Centrul de Instruire și Producție”, мун. Кишинэу, ул. Пантелимон Халиппа, 2) и 3 объекта незавершенного строительства (Торговый центр, с. Дезгинжя, АТО Гагаузия; Клуб с инженерными сетями, с. Хородиште, р-н Кэлэрашь, Амбулатория, с. Кодрянка, р-н Стрэшень).

В пределах возложенной компетенции, в указанный период был проведен мониторинг 72 договоров частно-публичного партнерства и концессии, зарегистрированных в Регистре публичного имущества. Были согласованы технико-экономические обоснования для 19 проектов частно-публичного партнерства; проведен мониторинг 12 договоров купли-продажи объектов государственной публичной собственности, приватизированных на конкурсах; утверждена приватизация 29 нежилых помещений, сданных в наем; заключены 15 договоров купли-продажи земельных участков, прилегающих к объектам частной собственности, а также другая сопутствующая деятельность.

В 2016 г. была одобрена приватизация объектов государственной публичной собственности на общую сумму 341,6 млн. леев. До конца года в государственный бюджет были перечислены финансовые средства на сумму 321,4 млн. леев.

Затраты, сопутствующие процессу разгосударствления и постприватизационной деятельности составили 744,8 тыс. леев: за оказание услуг для осуществления оценки объектов, подлежащих приватизации; на оплату услуг, предоставленных территориальными кадастровыми офисами; командировки в целях обучения по вопросам, находящимся в компетенции Агентства и в части посещения приватизированных предприятий в составе межминистерских рабочих групп; оснащение техникой, публикация информационных сообщений о проведении разгосударствления и результатах приватизации; организация и проведение семинаров по обучению представителей центральных и местных органов публичного управления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda