Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Proiect cu privire la modificarea unor Hotărîri de Guvern

 

GuvernulRepubliciiMoldova

AgențiaProprietățiiPublice

MD-2012,Chișinău,PiațaMariiAdunăriNaționale1

Tel:(0037322)234-350

e-mail: office@app.gov.md

 

 

Nr. ________________

      ________________                                                          

                                     Cancelaria de Stat

 

 

CERERE

 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului hotărârii Guvernului care urmează a fi anunțat în cadrul ședinței Secretarilor generali de stat

 

Nr. crt.

Criterii de înregistrare

Nota autorului

1.

Tipul și denumirea proiectului

Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului”

2.

Autoritatea care a elaborat proiectul

Agenția Proprietății Publice

3.

Justificarea depunerii cererii (indicația corespunzătoare sau remarca precum că proiectul este elaborat din inițiativa autorului)

Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat În temeiul art.6) alin.(1) lit. a1 din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi art. XX alin. (3) din Legea nr.302/2018 pentru modificarea unor acte legislative şi al Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice

4.

Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară

1.  Cancelaria de Stat; 

2.  Ministerul Economiei și Infrastructurii;

3.  Ministerul Finanțelor;

4.  Ministerul Justiției;

5.  Centrul Național Anticorupție.

5.

Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor

10 zile lucrătoare

6.

Numele, prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile de promovarea proiectului

Octavian Mocreac, consultant principal, Direcția relații funciare și bunuri imobile  

tel.: 0 22 22-31-49,

e-mail: octavian.mocreac@app.gov.md

7.

Anexe (proiectul actului care se solicită a fi înregistrat, nota informativă cu documentele de însoțire)

1.    „Cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului”;

2.    Nota informativă la proiectul hotărîrii.

8.

Data și ora depunerii cererii

 

9.

Semnătura

 

 

 

 

Director general                                                                        Mihail RUSU