phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”

Consiliul de administrație al Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor” (în continuare – Consiliul de administrație), în temeiul Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Hotărârea Guvernului nr.484/ 2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Ordinului Agenției Proprietății Publice nr. 447/2021 „Cu privire la inițierea concursului de selectare a administratorului Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor, Statutul Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”, precum şi Procesul-verbal al Consiliului de administrație nr.4 din 21.06.2021, anunță concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprindeii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor” poate fi accesat pe pagina web: www.app.gov.md.

 Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs:

Termenul limită de depunere a dosarului de participare la concurs este data de 09 iulie 2021, ora 17:00.

Locul depunerii dosarului:

Dosarele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”, va fi depus la sediul întreprinderii: r. Anenii Noi, s. Maximovca, str. Nordului nr. 2.

Persoana de contact:

- Olga JOSAN, secretar al Consiliului de administrație, persoană responsabilă de recepționare a dosarelor de participare la concurs

- tel: 022-35-95-98, 079411611

- e-mail: crara@crara.md        

Dosarul de participare la concurs poate fi depus de luni până vineri, în intervalul orelor 08:00-17:00, cu excepția zilelor de sărbătoare (nelucrătoare).

Cerințe față de candidați:

Candidatul la funcţia  de administrator al întreprinderii va întruni următoarele cerințe:

a)     cunoaște limba română;

b)    deține studii superioare;

c)    a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

d)   a desfășurat activități de implementare a cel puţin două proiecte naţionale sau internaţionale în domeniul de specialitate;

e)    nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

f)    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

g)   nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

h)  nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Lista documentelor necesare pentru a participa la concurs:

a)   scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;

b)    Curriculum Vitae (CV);

c)    copia de pe buletinul de identitate;

d)    copia de pe diploma de studii;

e)    referințe profesionale (nu mai puțin de două);

f)     cazierul judiciar;

g)   declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al întreprinderii de stat conform anexei nr.4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”;

h)   copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate.

BIBLIOGRAFIE

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 3. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997;
 4. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 5. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 6. Legea nr. 121/2007 privind administrarea și dezetatizarea proprietății publice;
 7. Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 8. Legea zootehniei nr.412/1999;
 9. Legea nr. 371/1995 privind selecția și reproducția în zootehnie;
 10. Legea integrității nr. 82/2017;
 11. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 12. Hotărârea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat și al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
 15. Hotărârea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 351/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat.

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea  lor.
În cazul survenirii unor modificări, participanții vor fi anunțați.