phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”

 

Consiliul de administrație al Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”, în corespundere cu prevederile Legii nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și altor acte normative în vigoare, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”.

Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”, aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice, care poate fi accesat pe pagina web: app.gov.md.

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este data de 16 august 2019, ora 14:00.

Locul desfășurării concursului:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”vor fi depuse la sediul întreprinderii: MD-6819, s. Mileștii Mici, r-l. Ialoveni, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice,pe adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1.

Persoane de contact: secretarul Consiliului, Andrei Cocîrța

tel. de contact +373 (22)382 777, +373 67540240, email: cvcmilestiimici@gmail.com

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:

a)deține cetățenia Republicii Moldova;

b)în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

c)posedă limba de stat;

d)deține studii superioare în unul din domeniile: agricol, economic, juridic, tehnic; studiile post-universitare vor fi un avantaj;

e)posedă cunoștințe și experiență în domeniul de activitate al Întreprinderii;

f)a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

g)cunoașterea unei limbi de circulație internațională va fi un avantaj;

h)nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

i)nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

j)nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

k)nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averi și a intereselor personale.

 

ATRIBUȚII

Administratorul va conduce activitatea curentă a Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”, va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a Întreprinderii, având următoarele atribuții de bază:

a)va reprezenta interesele întreprinderii în raport cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept;

b)va asigura integritatea, valorificarea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;

c)va încheia contracte, va elibera procuri, va deschide conturi în bănci, va angaja personalul întreprinderii;

d)va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii;

e)va prezenta trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii;

f)va prezenta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;

g)va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;

h)va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;

i)va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de administrație.

 

Drepturi și obligații

Drepturile și obligațiile Administratorului Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” vor fi stabilite în Contractul de management, care va fi încheiat între Administrator și fondator, în persoana Agenției Proprietății Publice.

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul de management cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.

 

Remunerare

Administratorul Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” va fi remunerat, conform Contractului de management, încheiat între candidatul selectat și Fondator (Agenția Proprietății Publice). Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul de management.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a)scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiară a Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”;

b)curriculum vitae (CV);

c)copia de pe buletinul de identitate;

d)copia de pe diploma de studii superioare;

e)[1]cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse;

f)declarație pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii consiliului de administrare, comisiei de cenzori, fondatorul și persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”;

g)după caz, copii de pe certificatele care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specializare și limbi străine.

Notă:Copiile documentelor de participare la concurs, certificate de candidați pe propria răspundere se vor prezenta în plic sigilat însoțit de lista documentelor prezentate. Documentele în original vor fi prezentate în cadrul concursului.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” până la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.

 

REGULAMENTUL

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” aici.
 
 

[1] Candidatul selectat va prezenta cazierul judiciar până la semnarea contractului de management