phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”(repetat)

ANUNȚ

pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”

 

Consiliul de administrație al Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni” anunță concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”

Context legal

Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni” este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 21.12.1992, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1003604009225.

Sediul întreprinderii: or. Briceni, str. Frunză, 24

Întreprinderea activează în baza Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și altor acte normative în vigoare.

Scop și obiectiv

Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni” are următoarele genuri de activitate:

1) Exploatarea sistemelor de irigare și desecare;

2) Instalarea, repararea și întreținerea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și silvicultura;

3) Captarea, epurarea și distribuția apei;

4) Lucrări de construcții.

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT:

Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 3. posedă limba de stat;
 4. deține studii superioare în unul din domeniile: agricol, economic, juridic, tehnic; studiile post-universitare vor fi un avantaj;
 5. posedă cunoștințe și experiență în domeniul de activitate al Întreprinderii;
 6. a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 7. cunoașterea unei limbi de circulație internațională va fi un avantaj;
 8. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 9. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 10. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 11. nu este condamnat, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

 

ATRIBUȚII

Administratorul va conduce activitatea curentă a Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”, va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a Întreprinderii, avînd următoarele atribuții de bază:

 1. va reprezenta interesele întreprinderii cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept;
 2. va asigura integritatea, folosirea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;
 3. va încheia contracte, va elibera procuri, va deschide conturi în bănci, va angaja personalul întreprinderii;
 4. va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii;
 5. va prezenta trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii;
 6. va prezenta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;
 7. va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
 8. va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atît acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;
 9. va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de administrație.

 

Drepturi și obligații

Drepturile și obligațiile Administratorului Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni” vor fi prevăzute în Contractul de management, încheiat între Administrator și Agenția Proprietății Publice.

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de către consiliu, în baza concursului, va încheia cu Fondatorul un Contract de management pentru o perioadă de 3 ani.

 

Remunerare

Administratorul Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni” va fi remunerat, conform Contractului de management, încheiat între candidatul selectat și Fondatorul Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul de management.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1. scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiară a Întreprinderii;
 2. curriculum vitae (CV);
 3. copia de pe buletinul de identitate;
 4. copia de pe diploma de studii superioare;
 5. cazierul judiciar.
 6. certificat care atestă cunoașterea limbii de circulație internațională;
 7. copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate și a celor ce atestă cunoașterea limbilor străine;
 8. declarație pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii consiliului de administrare, comisiei de cenzori, fondatorul și persoanele cu funcții de răspundere ale întreprinderii de stat

Notă:Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Întreprinderii sau Agenției Proprietății Publice pînă la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 02 august 2019, ora 16:00.

Locul desfășurării concursului:

Locul desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”, este mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale,1.

Persoanele de contact:

- dl Pelipețchii Pavel, tel. de contact 069575093, email: aipre_briceni@mail.ru, stibriceni@hotmail.com;

- dna Ceban Mariana, tel. de contact 022/233-721, email:mariana.ceban@app.gov.md.

 

Concursul pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”. (Regulamentul poate fi accesat pe pagina web: www.app.gov.md)