phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de director al Societății pe acțiuni "Combinatul de Vinuri „Cricova”

Consiliul S.A. ,,Combinatul de Vinuri „Cricova””, în corespundere cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,Combinatul de Vinuri „Cricova””.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general   al S.A. „Combinatul de Vinuri „Cricova”” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocupareafuncției vacante de director general al S.A."Combinatul de Vinuri „Cricova”", aprobat prin hotărârea Consiliului Societății, cu nr.05 din 18.06.2020.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și https://cricova.md/.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 08iulie 2020 ora 1600.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „Combinatul de Vinuri „Cricova””, vor fi depuse la sediul societății:  mun. Chişinău, or. Cricova, str. Ungureanu P., 1,la Secretarul Consiliului Societății, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, bir. 357.

Persoana de contact:  secretarul consiliului, Cepraga Vitalie, tel. serviciu 022-604-009, tel. mobil +373 69210171; adresa electronică: cepraga@cricova.md.

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Director va întruni următoarele cerințe:

a.     este cetățean al RM;

b.    cunoaște limba de stat;

c.     deține studii superioare sau echivalentul lor în unul din domeniile: tehnic, economic sau juridic;

d.    a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

e.     cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională utilizată de ONU(araba, chineză, engleză,franceză, rusă și spaniolă)

f.      nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limităde vârstă;

g.    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

h.    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

i.      nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 Atribuții

Conform prevederilorStatutului şi Regulamentelor Societății:

1.  De competenţa Directorului General ţin toate chestiunile de conducere a activităţii curente a Societăţii, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa adunării generale a acţionarilor şi a consiliului Societăţii.

2.  Directorul General al Societăţii asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acţionarilor şi a consiliului Societăţii şi este subordonat adunării generale a acţionarilor şi consiliului Societăţii.

3.  Dacă consiliul Societăţii nu a fost înfiinţat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire şi ţinere a adunării generale a acţionarilor le exercită Directorul General al Societăţii.

4.  Directorul Societății, în limitele atribuțiilor sale:

1)           este în drept, în limita competenţei sale, să acţioneze din numele Societăţii, fără mandat şi fără procură, să aprobe statele de personal, să emită ordine şi dispoziţii, inclusiv să efectueze tranzacţii, care conform legislaţiei şi Statutului societăţii nu sunt atribuite competenţei Adunării generale a acţionarilor şi Consiliului societăţii.

2)          de a încheia tranzacţii de proporţii, în mărime de la 5 pînă la 25% din valoarea activelor Societăţii.

3)          dirijează activitatea Societăţii în toate direcţiile, cu excepţia acelor, ce ţin de competenţa exclusivă a Adunării generale a acţionarilor şi Consiliului Societăţii.

4)          organizează şi asigură îndeplinirea şi executarea hotărîrilor Adunării generale a acţionarilor şi Consiliului Societăţii.

5)          organizarea administrării si activităţii de producere a Societăţii.

6)          asigură controlul activităţii de producere a a Societăţii.

7)          efectuează conducerea operativă a Societăţii şi a subdiviziunilor acesteia, în limita competenţelor stabilite de Statut şi alte acte normative ale Societăţii.

8)          distribuie, în cadrul activităţii de producţie şi economice, resursele şi mijloacele financiare, materialele, mijloacele tehnice ş.a..

9)     în limitele competenţei sale, aprobă devizele, controlează dările de seamă, bilanţele şi alte acte executive ale Societăţii.

10)      elaborarea planurilor de lucru ale Societăţii, întocmirea dărilor de  seamă, bilanţurilor,   devizelor si ale altor documente necesare.

11)      asigură veridicitatea şi confirmă autenticitatea dărilor de seamă periodice sau cu caracter unic, prin semnătura sa.

12)      aprobarea preţurilor pentru serviciile prestate, mărfurilor şi altor bunuri de producţie proprie sau achiziţionate, cu excepţia preţurilor reglementate de stat, conform legislaţiei în vigoare.

13)      aprobarea planurilor de activitate ale Societăţii, devizelor de cheltuieli şi dărilor de seamă specific.

14)      aprobarea şi realizarea programului de dezvoltare socială a Societăţii.

15)      realizarea programului de dezvoltare a Societăţii.

16)      prezintă propuneri referitor la determinarea direcţiilor în activitatea de producere şi investiţii, contabilitate şi buissines-planificare.darea bunurilor imobile şi mobile ale Societăţii în posesiune şi folosinţă temporară.

17)      determină modul şi asigură ţinerea documentelor de secretariat, a actelor operative de producţie, statistice şi de contabilitate, prezintă dările de seamă trimestriale şi anuale.

18)      angajează şi concediază lucrătorii Societăţii, stabileşte soldele şi categoriile de funcţie, aplică măsuri de stimulare morală şi materială, cît şi măsuri de răspundere materială şi disciplinară.

19)      participă la elaborarea şi încheierea contractelor colective cu sindicatul, la soluţionarea litigiilor de muncă.

20)      emiterea dispoziţiilor şi ordinelor, obligatorii pentru toţi angajaţii Societăţii.

21)      aprobarea regulamentelor privind sistemul şi procedura remunerării muncii angajaţilor Societăţii.

22)      aprobă schema de încadrare şi salarizare a personalului în limita normativelor aprobate de Consiliul societăţii.

23)      aprobarea organigramelor subdiviziunilor structurale ale Societăţii, cu aprobarea ulterioară a Organigramei Societăţii de către Consiliu.

24)      prezintă trimestrial consiliului societății sau adunării generale a acționarilor dări de seamă asupra rezultatelor activității sale.

25)      convocarea Adunărilor generale, crearea condiţiilor necesare pentru ţinerea  procesului-verbal  al  Adunării  generale,   organizarea, păstrarea  şi eliberarea copiilor proceselor-verbale  sau  a   extraselor din  ele,  la  cerinţa  acţionarilor.

26)      efectuarea analizei preventive şi pregătirea chestiunilor, care, în conformitate cu Statutul, alte acte normative ale Societăţii, ţin de competenţa Adunării generale a acţionarilor, sau Consiliul Societăţii.

27)      inaintarea propunerilor privind modul de distribuţie a beneficiului şi crearea fondurilor Societăţii, pentru examinare la adunările generale a acţionarilor, aprobarea regulamentelor cu privire la fondurile Societăţii.

28)      executarea hotărîrilor Adunării generale a acţionarilor şi ale Consiliului Societăţii.

29)      soluţionarea altor chestiuni, cu excepţia celor, care în conformitate cu prezentul Statut şi legislaţia în vigoare, ţin de competenţa Adunării generale a acţionarilor sau Consiliului Societăţii.

5.  Directorul general al Societăţii prezintă acţionarilor Societăţii, rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societăţii, şi, după caz, rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare anuale.

6.  Competenţa Directorul general al Societăţii poate fi corectată prin hotîrârea Adunării generale a acţionarilor sau Consiliului Societăţii.

7.  Directorul general al Societăţii poartă răspundere materială pentru a compensa Societăţii pagubele aduse ca urmare a hotărîrilor aprobate nerespectînd legislaţia, Statutul Societăţii şi regulamentelor Societăţii.

 

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de  până la 5 ani.

 

Remunerare

Directorul general al S.A.„Combinatul de Vinuri „Cricova””  va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 

a.   scrisoarea de motivare,

b.  viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;

c.   curriculum vitae (CV);

d.  copia de pe buletinul de identitate;

e.   copia de pe diploma de studii;

f.    referințe profesionale (nu mai puțin de două);

g.  cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;

h.  declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform anexei nr.4 la Regulament;

i.    copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

j.    confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;

k.  acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă:Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.


Anexe

Regulamentul concursului

14,859 KB