phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de director general al Societății pe acțiuni ”Furnizarea Energiei Electrice Nord”

 Consiliul S.A. ”FEE-Nord”, în corespundere cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director general al S.A. ”Furnizarea Energiei Electrice Nord”.

Concursul pentru ocuparea funcției de director general al S.A. ”FEE-Nord” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al Societății pe acțiuni  ”Furnizarea Energiei Electrice Nord” aprobat prin hotărârea Consiliului Societății, cu nr. 5 din 16.06.2020.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ”FEE-Nord”, care conține date privind cerințele față de candidați, atribuțiile funcției și alte date relevante, poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și  https://fee-nord.md//.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de  8 iulie 2020 ora 1600.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de director general al S.A. ”FEE-Nord”, vor fi depuse la sediul societății: mun. Bălți, str. Strîi, 17 A, la Secretarul Consiliului Societății, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, bir. 357.

Persoana de contact:  secretarul consiliului, Vladimir Zabulica, tel. serviciu 062163409, tel. mobil +373 69311381; e-mail: vladimir.zabulica@fee-nord.md .

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a.       scrisoarea de motivare;

b.       viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;

c.       curriculum vitae (CV);

d.       copia de pe buletinul de identitate;

e.       copia de pe diploma de studii;

f.        referințe profesionale (nu mai puțin de una);

g.       cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere privind lipsa anticedentelor penale;

h.       declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de director general al Societății, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament;

i.         copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

j.         confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;

k.       acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.


Anexe

Regumalent

658 KB

Anexa

1,135 KB