phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de director general al Societății pe acțiuni ”TRACOM”

Consiliul S.A. ”Tracom”, în corespundere cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ”Tracom”.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ”Tracom” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ”Tracom”, aprobat prin hotărârea Consiliului Societății, cu nr. 8 din 19.06.2020.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și https://tracom.md/.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 7 iulie 2020 ora 1600.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ”Tracom” , vor fi depuse la sediul societății:  Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2004, str. Columna, 170, la Secretarul Consiliului Societății, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, bir. 357.

Persoana de contact:  secretarul consiliului, Mariana Demcenco, tel. serviciu 022 301815, tel. mobil +373 69091065, adresa electronică:mariana.demcenco@tracom.md.

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Director general va întruni următoarele cerințe:

a.   este cetățean al RM;

b.  cunoaște limba de stat;

c.   deține studii superioare sau echivalentul lor în unul din domeniile: economic, juridic și management;

d.  a activat în funcții de conducere în domeniu cel puțin 4 ani;

e.   cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională utilizată de ONU (araba, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă) la nivel avansat (cel puțin B2);

f.    nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

g.  nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

h.  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

i.    nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 Atribuții

Conform prevederilor Statutului şi Regulamentelor Societății:

1.        De competenţa Organului executiv ţin toate chestiunile de conducere a activităţii curente a Societăţii, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa adunării generale a acţionarilor sau ale Consiliului Societăţii:

-      asigurarea îndeplinirii hotărîrilor adunării generale a acţionarilor, deciziilor Consiliului Societăţii;

-      pregătirea şi petrecerea  adunării generale a acţionarilor;

-      organizarea conducerii activităţii de producţie (serviciilor, lucrărilor) şi financiare şi altor activităţi ale Societăţii;

-      asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în efectuarea procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților;

-      încheierea contractelor şi luarea măsurilor necesare pentru executarea obligaţiunilor Societăţii conform tranzacţiilor încheiate, a altor obligaţiuni;

-      exercitarea funcţiilor de încadrare şi concediere a angajaţilor Societăţii, încheierea cu ei a contractelor şi acordurilor de muncă;

-      elaborarea regulamentelor privind subdiviziunile structurale ale Societăţii şi instrucţiunilor cu privire la funcţii;

-      controlul activităţii subdiviziunilor şi secţiilor de producţie (serviciilor, lucrărilor);

-      determinarea modului de ţinere a documentaţiei operative de producţie, statistice şi contabile, de întocmire a rapoartelor trimestriale şi anuale;

-      pregătirea propunerilor în domeniul activităţii productive, investiţionale şi financiare, precum şi pentru elaborarea business-planului;

-      elaborarea şi încheierea contractului colectiv de muncă cu sindicatele, participarea la soluţionarea conflictelor colective de munca;

-      rezolvarea altor chestiuni ce nu constituie competenţa exclusivă a Adunării generale a acţionarilor şi a Consiliului Societăţii.

2.        Directorul general este în drept, în limitele atribuţiilor sale, sa acţioneze în numele Societăţii fără mandat, inclusiv să efectueze tranzacţii, să aprobe statele de personal, să emită ordine şi dispoziţii.

3.        Directorul general poartă răspundere patrimonială pentru recuperarea prejudiciului, cauzat Societăţii în urma deciziilor adoptate cu încălcarea legislaţiei şi a prezentului Statut.

4.        Directorul general prezintă autorităților administrației publice centrale rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și rezultatele auditului.

5.        Directorul general prezintă Consiliului Societăţii rapoartele asupra rezultatelor activităţii sale.

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de  până la 5 ani.

Remunerare

Directorul general al S.A. ”Tracom” va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a.       scrisoarea de motivare;

b.      viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;

c.       curriculum vitae (CV);

d.      copia de pe buletinul de identitate;

e.       copia de pe diploma de studii;

f.        referințe profesionale (nu mai puțin de una);

g.      cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere privind lipsa anticedentelor penale;

h.      declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament;

i.        copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

j.        confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;

k.      acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Consiliul S.A. ”Tracom”, în corespundere cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ”Tracom”.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ”Tracom” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ”Tracom”, aprobat prin hotărârea Consiliului Societății, cu nr. 8 din 19.06.2020.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și https://tracom.md/.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 7 iulie 2020 ora 1600.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ”Tracom” , vor fi depuse la sediul societății:  Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2004, str. Columna, 170, la Secretarul Consiliului Societății, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, bir. 357.

Persoana de contact:  secretarul consiliului, Mariana Demcenco, tel. serviciu 022 301815, tel. mobil +373 69091065, adresa electronică:mariana.demcenco@tracom.md.

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Director general va întruni următoarele cerințe:

a.   este cetățean al RM;

b.  cunoaște limba de stat;

c.   deține studii superioare sau echivalentul lor în unul din domeniile: economic, juridic și management;

d.  a activat în funcții de conducere în domeniu cel puțin 4 ani;

e.   cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională utilizată de ONU (araba, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă) la nivel avansat (cel puțin B2);

f.    nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

g.  nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

h.  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

i.    nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 Atribuții

Conform prevederilor Statutului şi Regulamentelor Societății:

1.        De competenţa Organului executiv ţin toate chestiunile de conducere a activităţii curente a Societăţii, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa adunării generale a acţionarilor sau ale Consiliului Societăţii:

-      asigurarea îndeplinirii hotărîrilor adunării generale a acţionarilor, deciziilor Consiliului Societăţii;

-      pregătirea şi petrecerea  adunării generale a acţionarilor;

-      organizarea conducerii activităţii de producţie (serviciilor, lucrărilor) şi financiare şi altor activităţi ale Societăţii;

-      asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în efectuarea procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților;

-      încheierea contractelor şi luarea măsurilor necesare pentru executarea obligaţiunilor Societăţii conform tranzacţiilor încheiate, a altor obligaţiuni;

-      exercitarea funcţiilor de încadrare şi concediere a angajaţilor Societăţii, încheierea cu ei a contractelor şi acordurilor de muncă;

-      elaborarea regulamentelor privind subdiviziunile structurale ale Societăţii şi instrucţiunilor cu privire la funcţii;

-      controlul activităţii subdiviziunilor şi secţiilor de producţie (serviciilor, lucrărilor);

-      determinarea modului de ţinere a documentaţiei operative de producţie, statistice şi contabile, de întocmire a rapoartelor trimestriale şi anuale;

-      pregătirea propunerilor în domeniul activităţii productive, investiţionale şi financiare, precum şi pentru elaborarea business-planului;

-      elaborarea şi încheierea contractului colectiv de muncă cu sindicatele, participarea la soluţionarea conflictelor colective de munca;

-      rezolvarea altor chestiuni ce nu constituie competenţa exclusivă a Adunării generale a acţionarilor şi a Consiliului Societăţii.

2.        Directorul general este în drept, în limitele atribuţiilor sale, sa acţioneze în numele Societăţii fără mandat, inclusiv să efectueze tranzacţii, să aprobe statele de personal, să emită ordine şi dispoziţii.

3.        Directorul general poartă răspundere patrimonială pentru recuperarea prejudiciului, cauzat Societăţii în urma deciziilor adoptate cu încălcarea legislaţiei şi a prezentului Statut.

4.        Directorul general prezintă autorităților administrației publice centrale rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și rezultatele auditului.

5.        Directorul general prezintă Consiliului Societăţii rapoartele asupra rezultatelor activităţii sale.

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de  până la 5 ani.

 

Remunerare

Directorul general al S.A. ”Tracom” va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

a.       scrisoarea de motivare;

b.      viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;

c.       curriculum vitae (CV);

d.      copia de pe buletinul de identitate;

e.       copia de pe diploma de studii;

f.        referințe profesionale (nu mai puțin de una);

g.      cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere privind lipsa anticedentelor penale;

h.      declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament;

i.        copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

j.        confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;

k.      acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.


Anexe

Regumalent

1,205 KB